De Demowijzer is vernieuwd!

 • indicatoren geactualiseerd
 • bevolkingsprognoses toegevoegd
 • herijking anticipeergebieden
 • gebiedsindeling toegevoegd
 • klassenindeling aangepast

De Demowijzer is geactualiseerd. Waar de eerste versie van de Demowijzer uitging van de meetjaren 2004, 2009 en 2012 , gaat de nieuwe Demowijzer uit van de jaren 2004, 2009 en 2014. Hiermee kan de ontwikkeling worden beschreven in twee gelijke periodes van vijf jaar. Voor de demografische ontwikkeling zijn bovendien prognosecijfers voor 2040 toegevoegd.

De indeling naar Krimp- en Anticipeergebieden is herijkt naar aanleiding van de reactie van de Minister voor Wonen en Rijksdienst op de initiatiefnota "Regionale verschillen; omgaan met krimp"  

Naast gemeente, wijk en buurt is ook een indeling naar regio toegevoegd. Naast de krimp – en anticipeergebieden is voor de rest van Nederland de COROP-plus indeling gebruikt. De COROP-plus-gebieden waarbinnen zich ook een Krimp- of Anticipeergebied bevindt zijn opgesplitst in dat Krimp- of Anticipeergebied en de rest van de COROP-plus-regio. Wanneer dit leidt tot geïsoleerde gemeenten dan zijn deze toebedeeld aan het meest voor de hand liggende aangrenzende COROP-gebied.

De indeling in klassen in de legenda van de kaarten wordt niet langer bepaald ten opzichte van het nulpunt ("geen ontwikkeling" ) en een vast referentiejaar. De ontwikkelingsscores worden nu bepaald door per periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2040) en per gebiedsniveau de naar inwoners gewogen decielen te berekenen. Standscores worden bepaald door per gebiedsniveau de gewogen decielen te berekenen over alle drie de meetjaren (2004, 2009, 2014) tezamen.


Voor gebruik op tablet of telefoon zijn ook apps voor verschillende platforms ontwikkeld. Deze apps zijn zeer binnenkort te downloaden in de App Store, Google Play en de Windows Store.

 

Ga naar de uitgebreide website

Ga naar de mobiele website

Hulp bij gebruik van deze website

De Demowijzer biedt een grote hoeveelheid informatie, die in kaarten en tabellen én op verschillende manierenmet elkaar gecombineerd kan worden. Om erachter te komen welke functies de website herbergt en hoe u de website het beste kunt gebruiken kunt u één van de hulpmiddelen gebruiken die voorhanden zijn:

Beschijving van de "knoppen"

Een korte tekstuele "walkthrough" 

Videoinstructies

Demowijzer

Welkom op de site van de Demowijzer. Demowijzer is door het Ministerie van BZK, in samenwerking met een aantal partijen, ontwikkeld om de ontwikkelingen in de krimp en anticipeergebieden op een aantal relevante maatschappelijke terreinen door de tijd te volgen. Omdat de Demowijzer informatie over heel Nederland beschikt, kan het ook relevante informatie voor overige gebieden in Nederland bieden.

U kunt een kijkje nemen door direct te gaan naar de zogenaamde "demografische kaarten" of de de zogenaamde "signaleringskaarten". Bij de "demografische kaarten" worden ontwikkelingen op het terrein van demografie getoond. Bij de "signaleringskaarten" gaat het om ontwikkelingen op een tiental maatschappelijke terreinen zoals voorzieningen, werk en inkomen, onderwijs, zorg, leefbaarheid, etc.

U kunt verschillende kaarten met elkaar combineren, door ze over elkaar te leggen of naast elkaar te plaatsen. ook kunt u informatie in tabelvorm inzien.

Voor meer informatie over de Demowijzer kunt u terecht bij de "Help" knop. daar vindt u onder meer vragen en antwoorden over de Demowijzer en een aantal instructiefilms waarin de mogelijkheden en gebruiksopties van de Demowijzer uiteengezet worden. Ook is er een geschreven handleiding te vinden.

Wat is de Demowijzer

De Demowijzer is door het Ministerie van BZK, in samenwerking met een aantal partijen, ontwikkeld om de ontwikkelingen in de krimp- en anticipeergebieden op een aantal relevante maatschappelijke terreinen door de tijd te volgen. Omdat de Demowijzer informatie over heel Nederland bevat, kan hij ook relevante informatie voor overige gebieden in Nederland bieden.

Meer achtergrondinformatie over de Demowijzer kunt u vinden op de "vraag en antwoord" pagina of in de "rapportage instrumentontwikkeling".

De vraag en antwoordpagina is te benaderen via de volgende link: http://www.demowijzer.nl/wat-is-de-demowijzer

De rapportage instrument ontwikkeling via deze link.

De demografische kaarten

Bij de "demografische kaarten" kunt u inzicht krijgen in de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens, evenals vergrijzing en ontgroening. U kunt daarbij situatie in verschillende jaren met elkaar vergelijken, maar u kunt ook de demografische kaarten met de zogenaamde signaleringskaarten combineren.

Om een kaart te openen kunt u gebruik maken van de bibliotheek, linksonder in uw scherm, door de indicator van uw interesse te selecteren, en daarna de kaart van uw interesse (jaartal en schaalniveau). De kaart kunt u oproepen door op de knop "kaarten tonen"  te klikken. Nadere uitleg over de werking van de bibliotheek kunt u nalezen in de gebruikershandleiding of nakijken in de instructievideo's.

De demografische kaarten kunt u benaderen via deze link: www.demowijzer.nl/demografischekaarten.

De signaleringskaarten

Bij de "signaleringskaarten" kunt u inzicht krijgen in de situatie en ontwikkeling van een aantal indicatoren op het terrein van werk en inkomen, voorzieningen, sociale samenhang, leefbaarheid, woningmarkt en bedrijvigheid. U kunt daarbij situatie in verschillende jaren of verschillende gebieden met elkaar vergelijken, maar u kunt ook de signaleringskaarten met de demografische kaarten combineren.

Om een kaart te openen kunt u gebruik maken van de bibliotheek, linksonder in uw scherm, door de indicator van uw interesse te selecteren, en daarna de kaart van uw interesse (jaartal en schaalniveau). De kaart kunt u oproepen door op de knop "kaarten tonen"  te klikken. Nadere uitleg over de werking van de bibliotheek kunt u nalezen in de gebruikershandleiding of nakijken in de instructievideo's.

De signaleringskaarten u benaderen via deze link: www.demowijzer.nl/signaleringskaarten.

De tabellen

Naast in kaartvorm zijn alle indicatoren ook in te zien in tabelvorm. U kunt in de tabellenkeuzeboom de indicator van uw interesse "openvouwen" om vervolgens te kiezen tussen het inzien van de situatie op een bepaald moment of ontwikkeling in een bepaalde periode. Ook kunt u kiezen voor het schaalniveau van presentatie evenals de regio/locatie.

De tabellen zijn via de volgende link benaderbaar: www.demowijzer.nl/tabellen.

Hoe werkt de kaartviewer

De kaartviewer van de Demowijzer herbergt een groot aantal functies en mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere kaarten naast elkaar te leggen of over elkaar te leggen. Ook is het mogelijk om middels de "i-knop" achterliggende informatie op te halen.

De uitleg over de werking van de website wordt op drie manieren aangeboden.

Allereerst worden in een handleiding alle functieknoppen van de website beschreven. Deze handleiding kunt u via de volegnde link oproepen: http://www.demowijzer.nl/hoe-werkt-de-website.

Daarnaast is er een document waarin stapsgewijs beschreven wordt hoe u een bepaalde kaart of een bepaalde locatie kunt vinden en hoe u achterliggende informatie kunt achterhalen. Deze zogenaamde "walkthrough" is via de volgende link te downloaden: /web/demowijzer/website-leren-gebruiken-in-een-aantal-stappen-pdf.

Tenslotte zijn er ook een aantal instructievideo's beschikbaar, waarin de stappen uit de walkthrough middels beeld en geluid inzichtelijk worden gemaakt. Deze video's zijn te bekijken via de volgende link: http://www.demowijzer.nl/instructiefilms.

Atlas leefomgeving

De website van de Demowijzer is ontwikkeld in samenwerking tussen Ministeries van BZK en IenM. Voor de Demowijzer website wordt gebruik gemaakt van de reeds door Geodan ontwikkelde soft- en hardware voor de website "Atlas Leefomgeving". Op "Atlas Leefomgeving" zijn ook allerlei nuttige kaarten over de leefomgeving te vinden.

Klassengrenzen

Ontwikkelingsscores

De klassengrenzen van de ontwikkelingsscores zijn niet langer bepaald ten opzichte van een nulpunt (waarbij nul betekent: geen ontwikkeling), en ze zijn ook niet langer bepaald ten opzichte van één bepaalde referentieperiode en daarna vastgezet maar voor iedere periode opnieuw. Daarmee wordt voorkomen dat een kaart volledig groen of rood wordt. Voor de indeling in klassen is voor de ontwikkelingsscores de volgende werkwijze gehanteerd: voor iedere periode (2004-2009, 2009-2014 en 2014-2040) zijn tien decielen bepaald; de decielen zijn voor ieder schaalniveau (regio, gemeente, wijk en buurt) opnieuw bepaald; de decielen zij zo bepaald dat ze een combinatie van observaties bevatten met (ongeveer) evenveel inwoners; de onderste en bovenste 4 decielen zijn in aparte klassen ingedeeld, de
middelste 2 decielen vormen samen één klasse, waardoor er in totaal 9 klassen zijn.

Standscores

De klassen bij de standscores zijn bepaald door de waarnemingen van alle drie de meetjaren (2004, 2009 en 2014) samen te voegen, te sorteren op score, en daarna op te splitsen in tien groepen met (ongeveer) evenveel inwoners (decielen). De twee middelste groepen zijn bijeengenomen, zodat uiteindelijk negen klassen ontstaan. Dit is voor ieder schaalniveau (regio, gemeente, wijk en buurt) uitgevoerd. De laagste en hoogste score per groep zijn weergegeven in de legenda.

Bij de prognoses voor 2040 (vergrijzing en ontgroening) zijn dezelfde klassengrenzen gehanteerd. Omdat daardoor nu reeds relatief vergrijsde en ontgroende gebieden in deze hoogste klasse zouden blijven hangen zijn de hoogste klasse (vergrijzing) en de laagste klasse (ontgroening) opgedeeld in twee klassen. Deze extra (tiende) klasse heeft de bovengrens (ouderen) respectievelijk de ondergrens (jongeren) uit 2013. In deze klasse kunnen dus alleen gebieden voorkomen die tussen 2013 en 2040 zijn verslechterd.

 

or

make your own selection and show it on a map

check indicatoren

 1. Select a theme:

 2. Select a subject:

 3. Select a scale level:

 4. Select a year or period:

 5. Search for a location of your interest

 6. Optionally select a reference map: